Ce texte n’est disponible qu’en néerlandais. Sur demande, il peut être envoyé en anglais.
Dans l’affirmative, envoyez un courriel à info@luminicity.eu et nous vous aiderons.

Algemene verkoopvoorwaarden van: Luminicity B.V.
Potterstraat 40a
4611 NK Bergen op Zoom

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel. voor West-Brabant: 69246246

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID, DEFINITIES

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van verkoop, alle overeenkomsten van verhuur alsmede alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Luminicity B.V., gevestigd te Bergen op Zoom, hierna te noemen « Luminicity”.
 2. De koper c.q. huurder c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop)voorwaarde van de wederpartij wordt door Luminicity uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 6. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle licht-, geluid- en beeldapparatuur, alsmede alle aanverwante producten en materialen, die Luminicity verkoopt of verhuurt, alsmede de aan de levering en verhuur verbonden werkzaamheden, waaronder het verstrekken van adviezen in de breedste zin van het woord.
 7. Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden met ingang van 17 juli 2017. Alle voorafgaande versies komen per deze datum te vervallen.

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 2 van 21
Luminicity B.V.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

 1. Mondelinge afspraken binden Luminicity eerst nadat deze schriftelijk door Luminicity zijn bevestigd dan wel zodra Luminicity met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden na schriftelijke bevestiging en akkoord door Luminicity bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN, OFFERTES

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Luminicity zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Luminicity het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door Luminicity gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, bancaire transactiekosten, administratiekosten, orderkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 3. Bij binnenlandse orders van netto minder dan € 350,- gelden orderkosten van € 15,-, tenzij het pakket groter is dan 1,25 meter of zwaarder is dan 25 kg. In dat geval worden de werkelijke orderkosten doorberekend. Voor buitenlandse orders gelden afwijkende orderkosten die aan de betreffende wederpartij bij hun eerste opdracht bekend worden gemaakt.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Luminicity niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 5. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 3 van 21
Luminicity B.V.

 1. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen en nieuwe opdrachten.
 2. Getoonde en/of verstrekte voorbeelden of modellen, alsmede opgaven van afmetingen, capaciteiten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Luminicity zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De in het vorige lid genoemde voorbeelden en modellen blijven te allen tijde eigendom van Luminicity en dienen op eerste verzoek van Luminicity te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Luminicity heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Luminicity de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 5. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., dan wel wijzigingen plaats vinden ten aanzien van andere relevante factoren als valutakoersen, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven en overige heffingen en/of belastingen, is Luminicity gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door Luminicity en/of door haar ingeschakelde derden en/of toeleveranciers in werking treden dan is Luminicity gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 4 van 21
Luminicity B.V.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Luminicity het recht bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Luminicity.

ARTIKEL 5: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
 1. De eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Luminicity gewenste vorm aan Luminicity ter beschikking worden gesteld;
 2. De zaken waaraan werkzaamheden dienen te worden verricht, op het overeengekomen tijdstip ter beschikking staan van Luminicity;
 3. Luminicity op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De locatie dient te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
 4. De door de wederpartij aan Luminicity verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
 5. De door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat Luminicity hierdoor niet belemmerd wordt en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
 6. Luminicity binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien Luminicity haar werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
 7. Luminicity tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
 8. De locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen e.d.;
 9. Luminicity voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor de eventueel voor de werkzaamheden benodigde energie, zoals bijvoorbeeld elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren als gevolg van tijdelijke c.q. langdurige uitval van de benodigde energie zijn voor rekening van de wederpartij;

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 5 van 21
Luminicity B.V.

 1. Op de locatie waar Luminicity en/of de door Luminicity ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door Luminicity en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
 2. Derden die – al dan niet voor het verrichten van werkzaamheden – aanwezig zijn op de locatie waar de werkzaamheden verricht worden geen schade kunnen toebrengen aan zaken van Luminicity;
 3. Er sprake is van een toereikende verzekering voor de mogelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende risico’s;
 4. De locatie waar apparatuur, materialen e.d. van Luminicity opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden.
 5. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Luminicity voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 6. Luminicity zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.
  1. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die Luminicity tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
  2. Het risico van de zaken die zich vanwege de uit te voeren werkzaamheden onder het beheer van Luminicity bevinden, blijft bij de wederpartij berusten. De wederpartij is verplicht de zaken, die zich ter reparatie c.q. onderhoud onder het beheer van Luminicity bevinden, adequaat verzekerd te hebben en te houden.
  3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Luminicity gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 6 van 21
Luminicity B.V.

ARTIKEL 6: LEVERING, (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Luminicity haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Luminicity per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van Luminicity verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.
 4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van de consument.
 5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Luminicity te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de bestelde zaken voor risico van Luminicity is, maar voor rekening van de consument.
 7. Indien het vanwege een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. indien de zaken niet worden afgehaald wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, behoudt Luminicity zich het recht voor de zaken en/of materialen die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Luminicity in staat moet stellen de werkzaamheden alsnog te verrichten c.q.

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 7 van 21
Luminicity B.V.

de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen hij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij Luminicity uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

 1. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Luminicity het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Luminicity is alsdan gerechtigd de zaken en/of materialen aan derden te verkopen.
 2. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 3. Luminicity is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

ARTIKEL 7: VOORTGANG, UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Luminicity kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)levertermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Luminicity niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Luminicity gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien Luminicity c.q. de door haar ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is Luminicity gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 8 van 21
Luminicity B.V.

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Luminicity niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal Luminicity met de wederpartij.
 2. in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Luminicity zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Luminicity heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Luminicity verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 3. Alle onkosten welke door Luminicity worden gemaakt ten verzoeken van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 8: VERPAKKING, VERZENDING EN EMBALLAGE

 1. Luminicity verbindt zich jegens de wederpartij om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De wederpartij draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.
 2. Tenzij anders afgesproken, geschiedt de levering af magazijn Luminicity te Breda.
 3. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn.
 4. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van Luminicity en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.
 5. Luminicity is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. Luminicity is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht. Een en ander, mits de emballage franco geretourneerd is binnen een door Luminicity bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 9 van 21
Luminicity B.V.

 1. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.
 2. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is Luminicity gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Luminicity kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

ARTIKEL 9: VERBOD OVERNAME PERSONEEL EN GETACHEERDEN

 1. Het is de wederpartij, gedurende de looptijd van de overeenkomst tot één jaar na beëindiging daarvan, niet toegestaan om medewerkers van Luminicity die bij de uitvoering van overeenkomst betrokken zijn geweest in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
 2. Het is de wederpartij in geval van detachering niet toegestaan deze personen gedurende de looptijd van de detachering tot één jaar na beëindiging daarvan in dienst te nemen, dan wel anderszins voor zich te laten werken.
 3. De wederpartij verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van één bruto jaarsalaris bij overtreding van de onder 1 en 2 genoemde verplichting.

ARTIKEL 10: OPLEVERING, GOEDKEURING EN ONDERHOUDSTERMIJN

 1. Het werk wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de zaak gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is getekend.
 2. Het werk wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 2 weken na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij Luminicity.
 3. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van door de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de zaak, hebben geen invloed op de oplevering van het door Luminicity verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 10 van 21
Luminicity B.V.

 1. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. In geval partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. Luminicity is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening van Luminicity komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.
 2. In geval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot het opgeleverde werk constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

ARTIKEL 11: INSPECTIE EN RECLAMES

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleiding bon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, schriftelijk aan Luminicity te worden gemeld.

 

 1. Overige reclames – waaronder klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden – dienen per aangetekend schrijven onmiddellijk maar in ieder geval binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk aan Luminicity te worden gemeld. De reclames c.q. klachten dienen in alle gevallen binnen 1 jaar na (op)levering aan Luminicity te worden gemeld.
 2. Indien bovengemelde reclames c.q. klachten niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Luminicity kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen c.q. de werkzaamheden conform de overeenkomst te zijn verricht en vervalt het recht van reclame.
 3. Reclames c.q. klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

 

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 11 van 21
Luminicity B.V.

 1. Luminicity dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt, dat Luminicity ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van Luminicity indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 2. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Luminicity te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 3. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
 4. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. Luminicity kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht. Indien zij als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aansprakelijk zou zijn, is zij slechts gehouden tot vergoeding van door de wederpartij of derden geleden directe materiële schade.
 2. Zij is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de wederpartij of derden, met inbegrip van overlijdens- en materiële en immateriële letselschade, bedrijfs- of milieuschade, winstdervingen en/of stagnatieschade en overige gevolgschade.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Luminicity, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Luminicity, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt bij een overeenkomst c.q. opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 12 van 21
Luminicity B.V.

 

aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Luminicity in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Luminicity hiervoor verzekerd is.
 2. Indien zich in de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen of in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Luminicity zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 3. Luminicity staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; zij kan geen garantie geven over de ‘beleving’ ter zake licht en geluid van het geleverde, nu deze afhankelijk is van akoestiek, persoonlijke voorkeuren en andere omstandigheden. Ook de feitelijke levensduur van het geleverde kan nimmer worden gegarandeerd.
 4. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik, normale omstandigheden en slechts waartoe de zaak is bestemd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert Luminicity zich voor de eigenschappen van deze materialen op de informatie die de fabrikant van deze materialen hierover verstrekt. Zo door Luminicity geleverde materialen c.q. zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Luminicity zal de wederpartij hierover informeren.
 6. Op door de wederpartij voorgeschreven materialen c.q. onderdelen e.d. en/of eerder gebruikte (2e hands) materialen c.q. onderdelen e.d., die voor de reparatie c.q. het onderhoud zijn aangewend, wordt door Luminicity geen garantie verleend.

 

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 13 van 21
Luminicity B.V.

 1. De wederpartij verliest diens rechten jegens Luminicity, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Luminicity tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 2. Voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of gebruiksaanwijzingen van 
Luminicity strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
 3. Voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Luminicity zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 4. Voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan Luminicity;
 5. Voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Luminicity;
 6. voormelde schade is ontstaan nadat noodreparaties zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 13: BEPALINGEN INZAKE HUUR EN VERHUUR VAN ZAKEN

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op iedere overeenkomst van verhuur c.q. iedere overeenkomst waarin een huurelement voorkomt, gesloten tussen Luminicity en de wederpartij en betrekking hebbend op alle door Luminicity te huur aangeboden zaken.
 2. De huurperiode, de huurprijs, eventueel de afwijkende annuleringsregeling en specifieke afspraken met betrekking tot de te verhuren zaken worden vermeld in de huurovereenkomst.
 3. Luminicity is gerechtigd een waarborgsom vast te stellen die vóór ingang van de huurperiode door de wederpartij moet worden voldaan.

 

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 14 van 21
Luminicity B.V.

 1. De wederpartij dient de gehuurde zaken na ontvangst op gebreken te controleren. Eventuele gebreken dient de wederpartij zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de gehuurde zaken – aan Luminicity door te geven. Indien geen melding van gebreken wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 2. Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen, transport en/of installatiewerkzaamheden buiten de schuld van Luminicity alsmede reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid van de wederpartij, worden eveneens onder de huurperiode begrepen.
 3. De wederpartij is verplicht de gehuurde zaken gedurende de huurperiode in goede staat te houden en is verantwoordelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan wijzigingen op of aan de gehuurde zaken aan te brengen anders dan na voorafgaande toestemming van Luminicity.
 5. Defecten aan de gehuurde zaken almede schade en verlies c.q. diefstal dienen onverwijld schriftelijk aan Luminicity te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.
 6. Herstel van schade c.q. defecten mag alleen worden uitgevoerd door dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Luminicity.
 7. Luminicity is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van de gehuurde zaken en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat Luminicity of diens gemachtigde toegang tot de gehuurde zaken wordt verleend.
 8. Dewederpartijisverplichtomnaafloopvandehuurperiodedegehuurdezakenindestaatzoalsdegehuurdezaken door de wederpartij werden ontvangen – behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d. – en in de emballage waarin het is aangeleverd, te retourneren.

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 15 van 21
Luminicity B.V.

 1. Indien de wederpartij niet in staat is om, om welke reden dan ook, de gehuurde zaken aan Luminicity te retourneren, is de wederpartij aan Luminicity een schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.
 2. Voor iedere vertraging in de teruggave van de zaken na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de wederpartij een in redelijkheid te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van Luminicity op volledige schadevergoeding.
 3. De wederpartij heeft het recht om bij de inspectie na retournering van de gehuurde zaken aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer herstel van de gebreken, die nodig zijn om de gehuurde zaken terug te brengen in de staat zoals de gehuurde zaken door de wederpartij werden ontvangen – behoudens normale afschrijvingen en slijtage in verband met normaal gebruik e.d.- komen voor rekening van de wederpartij. Een en ander, onverminderd het recht van Luminicity op vergoeding van schade en andere kosten.
 4. De wederpartij dient de gehuurde zaken gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in ieder geval te verzekeren voor de gebruikelijk risico’s, zoals bijvoorbeeld schade, verlies en tenietgaan van de gehuurde zaken. Indien de gehuurde zaken verloren gaan of onherstelbare schade oplopen, is de wederpartij een door Luminicity te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de nieuwwaarde van de gehuurde zaken.
 5. Luminicityisnochtegenoverdewederpartijnochtegenoverderdenaansprakelijkvoorschadeveroorzaaktdoorhet gebruik, door de wederpartij zelf, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Luminicity, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 6. De wederpartij vrijwaart Luminicity tegen aanspraken van derden, welke aanspraken voortvloeien uit (het gebruik van) de door Luminicity via verhuur ter beschikking gestelde zaken.

 

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 12 van 21
Luminicity B.V.

 1. De gehuurde zaken blijven ten allen tijde eigendom van Luminicity. Het is de wederpartij niet toegestaan derden op de gehuurde zaken enig recht te verstrekken. Het is de wederpartij mitsdien evenmin toegestaan de gehuurde zaken onder te verhuren dan wel – al dan niet tegen betaling – aan derden in gebruik af te staan.
 2. Ingeval van beslaglegging op de gehuurde zaken, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de wederpartij dit onverwijld aan Luminicity te melden. Voorts dient de wederpartij de beslaglegger onverwijld mede te delen dat de gehuurde zaken eigendom zijn van Luminicity.
 3. Het is de wederpartij verboden over de gehuurde zaken anders te beschikken dan als houder voor Luminicity en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of de indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over de gehuurde zaken bevoegd is.
 4. De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist, op het tijdstip de wederpartij:
  1. In staat van faillissement wordt verklaard;
  2. (Voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. Onder curatele of bewind wordt geplaatst;
  5. Zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
  6. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 • ARTIKEL 14: BETALING
 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. En zichtbaar te zijn op de bankrekening van Luminicity

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 17 van 21
Luminicity B.V.

 1. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties en prijzen moeten binnen 10 dagen schriftelijk ter kennis van Luminicity worden gebracht.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. Zal de wederpartij aan Luminicity een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1,5 % per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
  2. Zal de wederpartij, na daartoe door Luminicity te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 
150,00;
  3. Zal de wederpartij aan Luminicity voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten verschuldigd zijn.
 3. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Luminicity bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. verhuur c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Luminicity het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
  1. De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds, uit welken hoofde ook, tenzij hem dit bij in kracht van gewijsde gegane rechterlijke of arbitrale uitspraak is toegestaan.
  2. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

 

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 18 van 21
Luminicity B.V.

ARTIKEL 15: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Luminicity is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Luminicity vervaardigde werken c.q. de door Luminicity geleverde zaken en de hieraan ten grondslag liggende door Luminicity vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Luminicity voorbehouden.
 3. Door het verstrekken van gegevens aan Luminicity verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Luminicity in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.

ARTIKEL 16: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. De eigendom van door Luminicity geleverde en te leveren zaken gaat pas over op de wederpartij nadat deze al hetgeen zij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken aan Luminicity verschuldigd is, heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Voordat de eigendom is overgegaan, is de wederpartij niet gerechtigd de geleverde zaken aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Zij is slechts gerechtigd de zaken door te verkopen, voor zover dit in het in het kader van de normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 3. Ingeval Luminicity een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Luminicity vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 19 van 21
Luminicity B.V.

 1. De wederpartij is verplicht Luminicity terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 2. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Luminicity heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Luminicity te bewaren.
 3. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Luminicity ter inzage te geven.

ARTIKEL 17: RETENTIERECHT

 1. Luminicity is bevoegd om alle zaken of andere goederen welke Luminicity van de wederpartij onder zich heeft, terug te houden totdat al hetgeen de wederpartij aan Luminicity krachtens overeenkomst (of niet-nakoming daarvan) verschuldigd is, zal zijn voldaan.

ARTIKEL 18: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Luminicity gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
  1. In staat van faillissement wordt verklaard;
  2. (Voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  3. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

 

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 20 van 21
Luminicity B.V.

 1. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 19: OVERMACHT

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is Luminicity gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Luminicity, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Luminicity.
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Luminicity tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

ARTIKEL 20: VERVALTERMIJN RECHTSVORDERINGEN

 1. Rechtsvorderingen tegen Luminicity dienen- op straffe van verval van het recht zulks te doen- aanhangig gemaakt te zijn binnen 1 jaar nadat de wederpartij de betreffende claim voor het eerst bij Luminicity heeft gemeld.

 

 

 

Algemene verkoopvoorwaarden: versie juli 2017
Pagina 21 van 21
Luminicity B.V.

ARTIKEL 21: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Luminicity en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Luminicity, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de plaats waar Luminicity is gevestigd. Des al niet te min is Luminicity bevoegd het geschil voor te leggen voor de volgens de wettelijke regels bevoegde rechter.
 4. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.